Oferta

"HYDROSAN" Sp. z o.o. jest biurem projektowym specjalizującym się w szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska w zakresie projektowania obiektów gospodarki wodno-ściekowej, a także sieci gazowych i ciepłowniczych. W szczególności nasza działalność obejmuje następujące zagadnienia:

 • sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych,
 • sieci, przyłącza i instalacje gazowe oraz ciepłownicze,
 • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • systemy kanalizacji sanitarnych: grawitacyjne, ciśnieniowe, podciśnieniowe z monitorowaniem pompowni,
 • systemy kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych.

Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego - od konsultacji, poprzez koncepcję i wszystkie fazy projektowania do jej nadzorowania.


oferta-konsulting Konsulting

W ramach konsultingu oferujemy:

 • doradztwo organizacyjno-finansowe,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych,
 • wykonanie raportów oddziaływania na środowisko,
 • opracowanie studium wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie,
 • inne prace studialne.

oferta-opracowanie_projektow Opracowanie projektu

Przygotowywana przez Nas dokumentacja obejmuje następujące etapy i opracowania:

1. Konsultacje z inwestorem/klientem

 • określanie głównych założeń projektowych
 • ustalenie wstępnego budżetu inwestycji
 • ustalenie zakresu prac projektowych
 • wyznaczenie terminu realizacji

2. Projekt wstępny (projekt koncepcyjny)

 • wykonanie obliczeń technologicznych
 • opracowanie projektu zagospodarowania terenu
 • zaprojektowanie wstępnych tras sieci
 • wykonanie wstępnych obiektów projektowanych lub modernizowanych
 • przedstawienie wykazu i specyfikacji proponowanych rozwiązań

3. Projekt budowlany

 • opracowanie dokumentacji geotechnicznej
 • proces projektowania zawierający kompletne założenia do projektów branżowych
 • wykonanie projektu budowlanego w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę
 • opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego
 • opracowanie dokumentacji dendrologicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 • sporządzenie projektu inżynierii ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

4.Projekt wykonawczy

Wykonanie projektów następujących branż:

 • architektury
 • konstrukcyjno-budowlanej
 • instalacyjnej
 • technologiczno– sanitarnej
 • elektrycznej
 • drogowej

a także:

 • STWIORB
 • kosztorysy inwestorskie
 • przedmiary robót

oferta-dokumentacja_przetargowa Dokumentacja przetargowa

Oferujemy profesjonalną pomoc Zamawiającym przy przygotowaniu dokumentacji do przetargu tj. m.in. przygotowanie:

 • ogłoszenia zamówienia
 • SIWZ
 • opis przedmiotu zamówienia

oferta-nadzor Nadzór

Niezależnie oferujemy nadzory autorskie, inwestorskie, rozruchy mechaniczne, hydrauliczne, technologiczne.


oferta-zarzadzanie_projektami Zarządzanie projektami

Oferujemy stały nadzór nad realizacją przedsięwzięcia jak również możliwość omówienia ograniczenia niepewności związanej z jego realizacją czy zmniejszeniem kosztów jednostkowych.


oferta-specjalisci Specjaliści

Współpracujemy z licznymi firmami podwykonawczymi odnoście przygotowania dokumentacji branżowej:

 • geotechnicznej,
 • dendrologicznej,
 • organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych,
 • konstrukcyjnej,
 • elektrycznej,
 • drogowej.

Dostarczamy również do dokumentacji projektowej niezbędnych opinii, w tym z zakresu: p.poż., BHP, SANEPID oraz wszelkich innych, wynikających z warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy.

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję