podpisanie-umowy-42

Podpisanie umowy

W dniu 18.01.2018 r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zabezpieczenia przeciwzalewowego części hal magazynowych oraz zbiornika retencyjnego na terenie Spółdzielni Ogrodniczej zlokalizowanej przy ul. Magazynowej w Katowicach wraz z przygotowaniem alternatywnej koncepcji odprowadzania ścieków do kolektora „Bagno" w rejonie ul. Porcelanowej.

podpisanie-umowy-41

Podpisanie umowy

W dniu 08.01.2018 r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy systemu odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych z projektowanego osiedla wielorodzinnego oraz układu drogowego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach - część 1.

podpisanie-umowy-40

Podpisanie umowy

W dniu 19.12.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na :

Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda      Śląska- Chronimy Krople Deszczu" - zlewnia Barbary podzlewnia Centrum."

„Przebudowę i remont sieci wodno-kanalizacyjnej w wybranych fragmentach dzielnicy Nowy
Bytom w Rudzie Śląskiej."

 

Podpisanie umowy

W dniu 01.12.2017 r. została podpisana umowa z "Becker Warkop" Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklanach na zaprojektowanie i wykonanie instalacji odwadniania osadów w oczyszczalni ścieków w Żernicy, gmina Pilchowice.

podpisanie-umowy-38

Podpisanie umowy

W dniu 09.11.2017 r. została podpisana umowa z Gminą Wilkowice na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej na potrzeby przyszłej tłoczni ścieków PS-01 Huciska w Wilkowicach".

podpisanie-umowy-37

Podpisanie umowy

W dniu 14.11.2017 r. została podpisana umowa z Gminą Herby na opracowanie inwentaryzacji infrastruktury technicznej Oczyszczalni Ścieków Herby oraz inwentaryzacji infrastruktury technicznej Oczyszczalni Ścieków Lisów.

podpisanie-umowy-36

Podpisanie umowy

W dniu 02.11.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o  w Rudzie Śląskiej na wykonanie prac projektowych związanych z przebudową układu odwodnienia w zlewni ulicy ks. Augustyna Potyki w Rudzie Śląskiej w ramach zadania - Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu oraz umowa na wykonanie prac projektowych związanych
z remontem i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy ks. Augustyna Potyki w Rudzie Śląskiej (ulice ks. Augustyna Potyki, 11 Listopada, Wita Stwosza, Ryszarda Siekiela) oraz przebudową wodociągu w ciągu ul. Ks. Augustyna Potyki i Józefa Rymera.

podpisanie-umowy-35

Podpisanie umowy

W dniu 24.10.2017r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o  w Rudzie Śląskiej na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową układu odwodnienia w zlewni ulicy ks. Józefa Pordzika w Rudzie Śląskiej w ramach zadania - Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu oraz umowa na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontem i przebudową układu sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Józefa Pordzika w Rudzie Śląskiej (ulice Boczna, Kręta, Józefa Pordzika) oraz wodociągu w ul. Prostej.

podpisanie-umowy-34

Podpisanie umowy

W dniu 10.10.2017 roku została podpisana umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z o.o. z siedzibą w Skawinie na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu magistrali Ø 400 o długości około 900 m.

podpisanie-umowy-33

Podpisanie umowy

W dniu 09.08.2017roku została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w rejonie ulicy Korczaka, Andersa oraz Osiedla Zimowego w Katowicach.

podpisanie-umowy-32

Podpisanie umowy

W dniu 01.08.2017r. podpisana została umowa z GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego technologii stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Kuźnia Raciborska ze źródeł „Solarnia", wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz weryfikacja projektu firmy PROFIT, w szczególności w zakresie wyposażenia technicznego ujęć wody Solarnia.

podpisanie-umowy-31

Podpisanie umowy

W dniu 25.07.2017roku została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo- Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach.

podpisanie-umowy-30

Podpisanie umowy

W dniu 24.05.2017 roku została podpisana umowa z Miastem Ustroń na opracowanie projektu modernizacji maszynowni WKF na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków"

podpisanie-umowy-29

Podpisanie umowy

W dniu 30.05.2017 roku została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo- Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach.

podpisanie-umowy-28

Podpisanie umowy

W dniu 15.05.2017r. została podpisana umowa z Gminą Krzanowice na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej PB i PW dla inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki
wodnej w rejonie Domu Kultury w miejscowości Borucin".

podpisanie-umowy-27

Podpisanie umowy

W dniu 18.04.2017r. została podpisana umowa z EUTIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: "Budowa rurociągu tłocznego ścieków z przepompowni Polanka do kolektora Północnego w ul.J.C.Korzeniowskiego."

podpisanie-umowy-26

Podpisanie umowy

W dniu 13.03.2017r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o  w Rudzie Śląskiej na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy przepompowni ścieków przy ul. Morskiej w Rudzie Śląskiej - Halembie.

podpisanie-umowy-25

Podpisanie umowy

W dniu 08.02.2017r. została podpisana umowa z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD" Spółką z o.o. z siedzibą w Namysłowie na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki osadowej - budowa systemu kogeneracji".

podpisanie-umowy-24

Podpisanie umowy

W dniu 19.01.2017r. została podpisana umowa z Gminą Istebna na wykonanie koncepcji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Istebnej.

podpisanie-umowy-23

Podpisanie umowy

W dniu 11.01.2017r. została podpisana umowa z Gminą Suchedniów na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchedniów w zakresie gospodarki osadowej w zakresie procesu oczyszczania biologiczno - mechanicznego.

podpisanie-umowy-22

Podpisanie umowy

W dniu 16.09.2016r. została podpisana umowa z Gminą Spytkowice na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach.

podpisanie-umowy-21

Podpisanie umowy

W dniu 14.09.2016r. została podpisana umowa z Oczyszczalnią Ścieków Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Przedmościu na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu.

podpisanie-umowy-20

Podpisanie umowy

W dniu 26.08.2016r. została podpisana umowa z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pompowni w zakresie rurociągów, części budowlanej i elektrycznej ZUW Goczałkowice.

podpisanie-umowy-19

Podpisanie umowy

W dniu 26.07.2016r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo- Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z systemem zbiorników retencyjnych na terenie miasta Katowice w zlewniach rzeki Brynicy, rzeki Mlecznej
i rzeki Rawy.

przelotowa-ks-frenzia-chroboka-w-bytomiu

Podpisanie umowy

W dniu 05.07.2016 r. została podpisana umowa z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą
w Katowicach, ul. Powstańców 30 na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w oparciu o „Projekt budowy przepompowni zbiorczej oraz kanalizacji wraz z przyłączami
w rejonie ulicy Przelotowej, ks.FrenzIa, Chroboka w Bytomiu".

podpisanie-umowy-18

Podpisanie umowy

W dniu 01.07.2016 r. została podpisana umowa z Gminą Tarnowskie Góry na opracowanie dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach- zadanie projektowe nr 1.

podpisanie-umowy-17

Podpisanie Umowy

W dniu 10.06.2016 r. została podpisana umowa z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach na aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1400/800 Katowice-Sosnowiec na odcinku od ul. Zuzanny w Sosnowcu do Alei Róż w Dąbrowie Górniczej.

podpisanie-umowy-16

Podpisanie Umowy

W dniu 10.06.2016 r. została podpisana umowa z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu PE Dz 400/250 Zabrze-Zbrosławice.

podpisanie-umowy-15

Podpisanie Umowy

W dniu 30.05.2016 r. została podpisana umowa z Gminą Jejkowice na aktualizację dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi"

podpisanie-umowy-14

Podpisanie Umowy

W dniu 03.06.2016 r. została podpisana umowa z Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
z siedzibą  w Mikołowie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ulicy Rybnickiej w Mikołowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

810

Podpisanie Umowy

W dniu 30.05.2016r. została podpisana umowa z Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą  w Mikołowie na Wykonanie koncepcji przebudowy / modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie i zagospodarowania osadów ściekowych.

Podpisanie Umowy

W dniu 09.05.2016 r. została podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. na wykonanie koncepcji możliwości przeróbki osadów ściekowych wraz ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania po mechanicznym odwadnianiu na oczyszczalni ścieków w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27.

podpisanie-umowy-12

Podpisanie Umowy

W dniu 09.05.2016 r. została podpisana umowa z Gminą Niemodlin na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gościejowice Małe.

podpisanie-umowy-11

Podpisanie Umowy

W dniu 18.05.2016r. została podpisana umowa z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach.

podpisanie-umowy-10

Podpisanie Umowy

W dniu 29.03.2016 r. została podpisana umowa z Gminą Wielowieś na wykonanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze.

podpisanie-umowy-9

Podpisanie Umowy

W dniu 22.03.2016r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu na opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano wykonawczego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic Wałowej, Krótkiej
i Cichej w Oświęcimiu oraz pełnienie nadzoru autorskiego

podpisanie-umowy-8

Podpisanie Umowy

W dniu 29.12.2015 roku została podpisana umowa z Gminą Brzeszcze na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu" .

podpisanie-umowy-7

Podpisanie umowy

W dniu 23.12.2015 roku podpisaliśmy umowę z Katowickimi Wodociągami S.A. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum.

podpisanie-umowy-6

Podpisanie umowy

W dniu 21.12.2015 roku podpisaliśmy umowę z Gminą Miedźna na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo—kosztorysowej w ramach zadania: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Miedźna"

podpisanie-umowy-5

Podpisanie Umowy

W dniu 09.11.2015 roku została podpisana umowa z Gminą Brzeszcze na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach- Borze" .

podpisanie-umowy-4

Podpisanie umowy

W dniu 28.08.2015 roku podpisana została umowa z Gminą Jawor na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i modernizacja obiektów gospodarki ściekowej na oczyszczalni ścieków dla miasta Jawor".

Wartość zamówienia ok.: 1 230 000,00 zł brutto

Podpisanie Umowy

W dniu 30.07.2015 roku podpisana została umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie".

 

Podpisanie Umów

W dniu 21.05.2015r. podpisane zostały umowy z Gminą Jodłownik, Łapanów oraz Raciechowice na: Usługi projektowe, obejmujące wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem p.n.: "Program uregulowania gospodarki wodno -ściekowej na terenach gmin : Jodłownik, Łapanów, Raciechowice".

Łączna wartość zamówienia ok.: 3 200 000 zł brutto

hydrosan

podpisanie-umowy

Podpisanie Umowy

W dniu 22.04.2015r. podpisana została umowa z RPWiK w Sosnowcu S.A. na: Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy / przebudowy sieci wod. – kan. na terenie miasta Sosnowca w zakresie: CZĘŚĆ I: "Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej dla Zadania nr 1; realizowanego w ramach projektu pn. "Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III"

Wartość zamówienia ok.: 33 000 zł brutto

podpisanie-umowy-2

Podpisanie Umowy

 W dniu 17.03.2015r. podpisana została umowa z GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno - zachodnia".

Wartość zamówienia ok.: 53 000 zł brutto

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję