1740

Na zlecenie Katowickich Inwestycji opracowujemy dokumentację projektową wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji : "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Murckach - III etap".

1742

W dniu 22.04.2024r. podpisaliśmy umowę z Gliwickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla dwóch przelewów burzowych.

1738

Umowa z Katowickimi Inwestycjami na opracowanie PFU z podziałem na dwie części: 1. Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Głogowskiej i sąsiednich, 2. Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Kostki Napierskiego, Niskiej, Sępiej Tunelowej i Orlej.

 

1735

Na zlecenie Oczyszczalni Ścieków Praszka z siedzibą w Przedmościu, przygotowujemy dokumentację techniczną na potrzeby wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji: "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu".

1732

Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania: Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego budowy rurociągu pary w rejonie pieca WD2 na hali Walcowni wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji.

1728

Podpisaliśmy umowę z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zad: "Wykonanie wymiany mieszadła prętowego w zagęszczaczu grawitacyjnym wraz z remontem zagęszczacza".

1723

Wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej obejmującej część prac wchodzących w zakres remontu rowów i konserwacji przepustów, na zlecenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

1717

Umowa ze spółką "Węglokos Kraj S.A" z siedzibą w Piekarach Śląskich na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie grawitacyjnego odwodnienia stawu W-47 położonego w Bytomiu, pomiędzy ulicą Warszawską, a północną obwodnicą miasta Bytomia zgodnie z warunkami koncepcji z licpa 2023r.

 

1702

 Przystępujemy do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych w zakresie inwestycji: "Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna i gospodarka wodami deszczowymi" w ramach zadania: "Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Siłownia II przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie".

1714

Umowa na opracowanie  dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Sołtysiej, Pierwiosnków, Pelargonii, Żarnowcowej i Szramka z nowym wylotem do cieku Malownik"

 

1694

Na zlecenie Oczyszczalni Ścieków "Warta" S.A przystępujemy do realizacji wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Dźbów w Częstochowie.

1699

Umowa z Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na wykonanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza oraz wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej Wilcza Etap I (Gmina Pilchowice).

podpisanie-umowy-167

Zlecenie na wykonanie PFU dla zad. pn. Budowa farmy fotowoltaicznej, wraz z magazynem energii, oraz pompy ciepła na terenie oczyszczalni ścieków Miechowice w Bytomiu. Inwestor - Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

podpisanie-umowy-162

Umowa z Gliwickim Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych. 

podpisanie-umowy-164

Umowa z PCC Rokita S.A. na wykonanie projektu koncepcyjnego, budowlanego, technicznego i wykonawczego w branży technologicznej. 

podpisanie-umowy-165

Nawiązanie współpracy z Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach dotyczącej wykonania koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem KIP.

podpisanie-umowy-166

Umowa z Gminą Jawor na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w zakresie zmian dot. Ob. nr. 25 Suszarnia osadów, oraz związanych z tym zmian w zagospodarowaniu terenu.

podpisanie-umowy-161

Umowa z RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do zad. pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Kroczyc.

podpisanie-umowy-160

 Wykonanie inwentaryzacji wraz z aktualizacją dokumentacji całej instalacji kanalizacyjnej, sanitarnej, wody pitnej, przemysłowej i ściekowej na terenie CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu.

podpisanie-umowy-159

Umowa z PWiK w Gliwicach na opracowanie koncepcji przebudowy, oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu uporządkowania gospodarki wodnościekowej miasta Pyskowice.

podpisanie-umowy-158

Podpisanie umowy

22.02.2023- Podpisaliśmy umowę z Miastem Gliwice na przeprowadzenie kompleksowej procedury uzyskania przez zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze zbiorników retencyjnych na potrzeby napełnienia niecek basenowych Kąpieliska Leśnego przy ul. Oriona 130 w Gliwicach.

Podpisanie umowy

11.01.2023- Podpisaliśmy umowę z MT-ECO Sp. z o.o na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla zad. inw. pn. Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Piłsudskiego- Matejki w  Bytomiu.

podpisanie-umowy-156

Podpisanie umowy

10.01.2023- Podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o na opracowanie operatu wodnoprawnego w zakresie doprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach do rzeki Iłownicy w km 0+120.

Podpisanie umowy

09.01.2023- Podpisaliśmy umowę z MT-ECO Sp. z o.o na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji deszczowej dla zamówienia pn. '' Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskego w Bytomiu''.

podpisanie-umowy-157

Podpisanie umowy

03.01.2023- Podpisaliśmy umowę z CMC Poland Sp. z o.o. na wykonanie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr. PO.RUZ.421.379.14.2019.WG z dn. 28.12.2020r. wydanego dla CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu w zakresie wykreślenia w części II punktu 6 oraz wystąpienie do organu z pismem.

podpisanie-umowy-153

Podpisanie umowy

15.12.2022- Podpisaliśmy umowę z Instal Kraków S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej służącej przebudowie wodociągu magistralnego w Dębowie Górniczej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem zgód, decyzji i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

podpisanie-umowy-152

Podpisanie umowy

24.11.2022- Podpisaliśmy umowę z GPW S.A z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: '' Modernizacja wodociągu DN800 Rybnik-Czuchów Etap I: Budowa wodociągu PE Dz630 w Przegędzy w gminie Czerwionka-Leszczyny''.

podpisanie-umowy-151

Podpisanie umowy

24.11.2022- Podpisaliśmy umowę z GPW S.A z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: '' Budowa wodociągu PE Dz160 na odcinku Mysłowice-Dziećkowice (ul. Długa)''.

podpisanie-umowy-150

Podpisanie umowy

10.11.2022- Podpisaliśmy umowę z Katowickimi Inwestycjami S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę dla zad. pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej dla obiektów w rejonie szybu '' Pułaski'' przy ul. Szopienickiej w Katowicach.

podpisanie-umowy-149

Podpisanie umowy

24.08.2022- Podpisaliśmy umowę z PWiK Sp. z o.o.  w Knurowie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: " Modernizacja mechanicznego oczyszczania ścieków- przebudowa ciągu technologicznego usuwania skratek wraz z zabudową urządzeń efektywnie usuwających ciała włókniste oraz separatora piasku na Oczyszczalni Ścieków w Knurowie".

podpisanie-umowy-142

Podpisanie umowy

 19.07.2022 - Umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym " Goskom"  w Praszce na wykonanie koncepcji projektowej budowy sieci wodociągowej  zasilającej miejscowości Sołtysy i Wierzbie.

podpisanie-umowy-148

Podpisanie umowy

W dniu 06.07.2022 r. podpisaliśmy umowę ze spółką "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku Białej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa zbiornika osadów przefermentowanych wraz z adaptacją WKF-u 34B na terenie Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach przy ul. Bestwińskiej 63 w Bielsku Białej".

podpisanie-umowy-146

Podpisanie umowy

23.06.2022 r. - Umowa ze spółką Katowickie Inwestycje S.A (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o.) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Sobocińskiego i ulic sąsiednich w Katowicach".

podpisanie-umowy-147

Podpisanie umowy

W dniu 21.06.2022 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Knurowie na opracowanie koncepcji skanalizowania rejonu Krywałdu w Knurowie tj. wyposażenia w kanalizację sanitarną wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualnie przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w niezbędnym zakresie.

podpisanie-umowy-145

Podpisanie umowy

W dniu 02.06.2022 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym "GOSKOM" Sp. z o. o. z siedzibą w Praszce,  na opracowanie koncepcji projektowej Modernizacji Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody w Kowalach przy ul. Wodnej 14.

podpisanie-umowy-143

Podpisanie umowy

26.05.2022 r. - Podpisaliśmy umowę z Miastem Gliwice na wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia terenów położonych w dzielnicy Bojków przy uwzględnieniu istniejącego systemu odwodnienia wraz z budową zbiornika/zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie ul. Rybnickiej.

podpisanie-umowy-144

Podpisanie umowy

12.05.2022 r. - umowa z Gminą Pajęczno na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów i instalacji oraz budowa nowych na terenie ujęcia wód "Czerkiesy" w Nowych Gajęcicach wraz z budową pojedyńczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno".

podpisanie-umowy-141

Podpisanie umowy

13.04.2022 r. - Umowa z BPK Sp. z o.o z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: "Modernizacja oczyszczalni ścieków "Centralna".

podpisanie-umowy-140

Podpisanie umowy

 30.03.2022 r. - Umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Olkuszu na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji pn: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bukownie".

podpisanie-umowy-139

Podpisanie umowy

W dniu 15.03.2022 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym "GOSKOM" Sp. z o.o z siedzibą w Praszce na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn: "Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową instalacji i studni oraz zmianą zagospodarowania działki na terenie istniejącego ujęcia wody w Strojcu".

podpisanie-umowy-137

Podpisanie umowy

W dniu 14.03.2022 r. podpisaliśmy umowę z BPK Sp. z o. o  na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Budowa trzech zbiorników bioreaktorów BIOMIX na Oczyszczalni Ścieków w Bytomiu Miechowicach".

podpisanie-umowy-136

Podpisanie umowy

04.03.2022 r. - Podpisanie umowy z Gminą Radłów na sporządzenie kompletnego opracowania projektowo-kosztorysowego wraz z nadzorem autorskim w związku z inwestycją pn: "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach".

podpisanie-umowy-138

Podpisanie umowy

02.03.2022 r. - Umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych do realizacji inwestycji pn: "Budowa sieci wodociągowej w Suszcu w rejonie ul. Dolnej - odcinek boczny".

podpisanie-umowy-134

Podpisanie umowy

14.01.2022 r. - Umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Rudzie Śląskiej, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Oczyszczalni Ścieków "Orzegów" wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Orzegów" w Rudzie Śląskiej".

podpisanie-umowy-135

Podpisanie umowy

W dniu 11.01.2022 r. podpisaliśmy umowę z Gminą Tarnowskie Góry na Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla zadań: 

  •  Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Skowronków,
  •  Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Staffa, ul. Parkowej,
  •  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Guzy, Polarnej, Racławickiej,
  •  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego.
podpisanie-umowy-132

Podpisanie umowy

W dniu 30.09.2021 r. podpisaliśmy umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wieliczce na wykonanie prac projektowych, projektu budowlano - wykonawczego, dokumentacji kosztorysowej i STWiORB przy projekcie "Rozdział ścieków sanitarnych od wód deszczowych w zlewniach ul. Brata Alojzego Kosiby, Legionów, H. Sienkiewicza, A. Asnyka,  W. Pola oraz w obrębie osiedli: H. Sienkiewicza i W. Pola w Wieliczce."

podpisanie-umowy-133

Podpisanie umowy

W dniu 30.09.2021 r. podpisaliśmy umowę ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A z siedzibą w Bytomiu, na wykonanie projektu zastępczego dla budowy zbiornika przepompowni budowlanej w ramach zadania: " Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzn. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu obejmującego wykonanie: rówów, zbiornika retencyjnego, wlotu dokowego, przepompowni wód oraz rurociągu grawitacyjnego i tłocznego na terenie miasta Piekary Śląskie - Etap I"

podpisanie-umowy-130

Podpisanie umowy

02.09.2021 r. - Umowa z CMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu na wykonanie studium wykonalności przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie zakładu CMC Poland obejmujące koncepcję wraz z analizą kosztów realizacji inwestycji w trzech wariantach. 

podpisanie-umowy-131

Podpisanie umowy

31.08.2021 r. - Podpisanie umowy z Gminą Jejkowice na wykonanie projektów podłączenia działek/budynków nieuwzględnionych w dokumentacji podstawowej (z 2005 r.) dot. budowy kanalizacji sanitarnej dla Gminy Jejkowice (odcinek ulicy Świerkowej i Przemysłowej).

podpisanie-umowy-129

Podpisanie umowy

24.08.2021 r. - Umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną  na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Gromadzkiej w Katowicach". 

podpisanie-umowy-99

Podpisanie umowy

W dniu 23.06.2021 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Suszcu na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: "Budowa systemu tłoczenia ścieków pomiędzy oczyszczalnią ścieków w Suszcu i oczyszczalnią ścieków w Rudziczce" w ramach "Uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Suszec". 

podpisanie-umowy-128

Podpisanie umowy

21.06.2021 r. - Umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną na opracowanie Projektu Wykonawczego zamiennego dla zbiornika retencyjnego wód opadowych nr 2 w rejonie ul. Drozdów w Katowicach. 

podpisanie-umowy-101

Podpisanie umowy

W dniu 21.06.2021 r. podpisaliśmy umowę z Gminą Brzeźnica na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania: "Wykonanie Projektu Koncepcyjnego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzeźnicy". 

podpisanie-umowy-100

Podpisanie umowy

02.06.2021 r. - Umowa z BPK Sp. z o.o. na opracowanie koncepcji projektowej dla zadania: "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Centralna" w Bytomiu. 

podpisanie-umowy-91

Podpisanie umowy

W dniu 24.03.2021 r. podpisaliśmy umowę z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej  wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Korczaka,  Andersa oraz Osiedla Zimowego w Katowicach.

podpisanie-umowy-95

Podpisanie umowy

18.03.2021 - umowa z GPW S.A z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa wodociągu DN800 od Góry Wyzwolenia do ul. Siemianowickiej w Chorzowie". 

podpisanie-umowy-96

Podpisanie umowy

17.03.2021 r. - Umowa z BPK Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa przepompowni ścieków sanitarnych w rejonie ulicy Planeta w Bytomiu wraz z budową rurociągów tłocznych". 

podpisanie-umowy-94

Podpisanie umowy

W dniu 12.03.2021 r. została podpisana umowa z CMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, na opracowanie karty informacyjnej oddziaływania na środowisko wraz ze złożeniem wniosku dla przedsięwzięcia: " Modernizacja dachu budynku P33 nad piecem E-2 na terenie CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu".

 

podpisanie-umowy-79

Podpisanie umowy

W dniu 16.02.2021 r. została podpisana umowa z CMC Poland sp. z o.o. na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy separatora na odpływie z lokomotywami wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury na terenie CMC Poland w Zawierciu.    

 

podpisanie-umowy-127

Podpisanie umowy

W dniu 15.02.2021 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Hermetyzacja piaskownika na oczyszczalni ścieków Centralna".

podpisanie-umowy-126

Podpisanie umowy

W dniu 15.01.2021 r. została podpisana umowa z "HYDROKOM" Wodociągi i Kanalizacja
 Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Ulepszenie budynku stacji mechanicznego oczyszczania ścieków i urządzeń technologicznych w budynku (żelbetowa komora uspokojenia, instalacja wewnętrzna technologiczna)".

podpisanie-umowy-125

Podpisanie umowy

W dniu 30.12.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Koniecpolu".

podpisanie-umowy-123

Podpisanie umowy

W dniu 21.12.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Czyżowicach".

podpisanie-umowy-124

Podpisanie umowy

W dniu 11.12.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Sarnowie w rejonie ulicy Wiejskiej".

podpisanie-umowy-121

Podpisanie umowy

W dniu 18.11.2020 r. została podpisana umowa z AWT Rekultivace a.s. z siedzibą w
Petřvald, Czechy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Babiego Lata w Katowicach".

podpisanie-umowy-122

Podpisanie umowy

W dniu 02.11.2020 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Wzmocnienie ścian trzech zbiorników bioreaktorów BIOMIX na Oczyszczalni Ścieków w Bytomiu Miechowicach".

podpisanie-umowy-119

Podpisanie umowy

W dniu 28.10.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Czarkowie w rejonie ulicy Spokojnej".

podpisanie-umowy-118

Podpisanie umowy

W dniu 23.10.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Rydułtowy w rejonie ulic Bema oraz Gajowej".

podpisanie-umowy-120

Podpisanie umowy

W dniu 21.10.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Turzy Śląskiej w rejonie ulicy Kościuszki".

podpisanie-umowy-117

Podpisanie umowy

W dniu 06.10.2020 r. została podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie na opracowanie koncepcji dla zadania pn.:"Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi wytwarzanymi na oczyszczalni ścieków w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27".

podpisanie-umowy-116

Podpisanie umowy

W dniu 06.10.2020 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Modernizacja oczyszczalni ścieków "Barbara" w Rudzie Śląskiej".

podpisanie-umowy-115

Podpisanie umowy

W dniu 25.08.2020 r. została podpisana umowa z Spółką Restrukturyzacji Kopalń S. A. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie opinii rzeczoznawcy dla zadania pn.:"Opracowanie opinii rzeczoznawcy określającej procentowy zakres partycypacji SRK S. A. Oddział KWK "Centrum" z tytułu szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w kosztach przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej położonej wzdłuż ul. Piekarskiej od ul. Kwiatowej do ul. Powstańców Śląskich w Bytomiu".

podpisanie-umowy-114

Podpisanie umowy

W dniu 04.08.2020 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Zastąpienie istniejącej oczyszczalni ścieków "Bobrek" przepompownią ścieków wraz z budową i przebudową sieci do przepompowni "Śródmieście".

podpisanie-umowy-113

Podpisanie umowy

W dniu 31.07.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Rybniku w dzielnicy Wielopole".

podpisanie-umowy-112

Podpisanie umowy

W dniu 20.07.2020 r. została podpisana umowa z KIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na usługę pomocy technicznej, mająca na celu złożenie przez Zamawiającego skutecznego wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.:"Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach - Etap II".

podpisanie-umowy-111

Podpisanie umowy

W dniu 09.07.2020 r. została podpisana umowa z GPW S. A. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Opracowanie wytycznych technicznych w zakresie projektowania i doboru materiałów stosowanych do budowy, przebudowy i remontu sieci i urządzeń infrastruktury wodociągowej na obszarze obsługiwanym przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A. w Katowicach".

podpisanie-umowy-110

Podpisanie umowy

W dniu 01.07.2020 r. została podpisana umowa z KIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach Projektu V: Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach - Etap II".

podpisanie-umowy-106

Podpisanie umowy

W dniu 29.06.2020 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa wentylacji w obiektach oczyszczalni ścieków OŚ Miechowice w Bytomiu".

podpisanie-umowy-108

Podpisanie umowy

W dniu 26.06.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Rudniki".

podpisanie-umowy-109

Podpisanie umowy

W dniu 16.06.2020 r. została podpisana umowa z KSSE S. A. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa oczyszczalni ścieków dla SSE w gminie Ujazd - część I - Zaprojektowanie budowy Oczyszczalni ścieków
- część II - Zaprojektowanie budowy rurociągu prowadzącego ścieki surowe i rurociągu prowadzącego ścieki oczyszczone".

podpisanie-umowy-105

Podpisanie umowy

W dniu 08.05.2020 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa wentylacji dla obiektów hali krat oraz przepompowni na Przepompowni Śródmieście".

podpisanie-umowy-107

Podpisanie umowy

W dniu 07.05.2020 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa wentylacji dla obiektów hali krat oraz budynku operacyjnego na Oczyszczalni Centralna".

podpisanie-umowy-104

Podpisanie umowy

W dniu 16.04.2020 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i ul. Nowy Świat w Gliwicach".

podpisanie-umowy-103

Podpisanie umowy

W dniu 16.04.2020 r. została podpisana umowa z GPW S. A. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa wodociągu DN1200 Mikołów - Chorzów, na odcinku od Al. BOWiD do zbiorników na Górze Wyzwolenia w Chorzowie".

podpisanie-umowy-98

Podpisanie umowy

W dniu 26.03.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Zborowskie w rejonie ulic Wierzbowej, Niedźwiedzkiej oraz Polnej".

podpisanie-umowy-102

Podpisanie umowy

W dniu 25.03.2020 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa sitopiaskownika na terenie przepompowni ścieków Śródmieście w Bytomiu".

podpisanie-umowy-80

Podpisanie Umowy

W dniu 23.03.2020 r. została podpisana umowa z INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach ".

podpisanie-umowy-89

Podpisanie Umowy

W dniu 12.03.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Rogów".

podpisanie-umowy-87

Podpisanie Umowy

W dniu 12.03.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia w Gierałtowicach w rejonie ulic Beksza o Konopnickiej".

podpisanie-umowy-88

Podpisanie Umowy

W dniu 11.03.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w Częstochowie w rejonach ulic, Obrońców Westerplatte, Polskiego Czerwonego Krzyża, Obrońców Poczty Polskiej".

podpisanie-umowy-97

Podpisanie umowy

W dniu 11.03.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia w Stanowicach w rejonie ulic Szkolnej oraz Zwycięstwa".

podpisanie-umowy-83

Podpisanie Umowy

W dniu 21.02.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Gminie Herby".

podpisanie-umowy-82

Podpisanie Umowy

W dniu 21.02.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Gminie Kochanowice".

podpisanie-umowy-86

Podpisanie Umowy

W dniu 14.02.2020 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie ekspertyzy technicznej dla trzech zbiorników BIOMIX na terenie oczyszczalni ścieków Miechowice.

podpisanie-umowy-90

Podpisanie Umowy

W dniu 12.02.2020 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie".

podpisanie-umowy-85

Podpisanie Umowy

W dniu 12.02.2020r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie koncepcji dla zadania pn.:"Przebudowa wentylacji dla wybranych obiektów na terenie oczyszczalni Centralna, Miechowice i Śródmieście w Bytomiu".

podpisanie-umowy-81

Podpisanie Umowy

W dniu 07.02.2020r. została podpisana umowa z Gminą Wilkowice na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Odwodnienie terenu części Hucisk, celem zabezpieczenia nowej tłoczni ścieków przed podtopieniem".

podpisanie-umowy-84

Podpisanie Umowy

W dniu 03.02.2020r. została podpisana umowa z HYDRO-INSTAL  z siedzibą w Mazańcowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacji sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg. Część 3 - Podzadanie 14A".

podpisanie-umowy-78

Podpisanie Umowy

W dniu 18.12.2019r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie pomiędzy ulicami Wirecką i Wyzwolenia (ul. Jeżynowa, ul. Kwapulińskiej) w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach etap I i etap II".

podpisanie-umowy-76

Podpisanie Umowy

W dniu 29.11.2019 r. została podpisana umowa z Gminą Wilkowice na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego  dla zadania pn.:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji".

podpisanie-umowy-77

Podpisanie Umowy

W dniu 25.11.2019 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w Zabrzu - rejon ul. Wolności".

podpisanie-umowy-74

Podpisanie Umowy

W dniu 30.10.2019 r. została podpisana umowa z BFM Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa sieci wodociągowej, gazowej i ciepłowniczej na terenie fabryki ALSTOM w Chorzowie".

podpisanie-umowy-49

Podpisanie Umowy

W dniu 15.10.2019 r. została podpisana umowa z MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych na świadczenie usług w zakresie doradztwa technicznego przy wykonaniu robót rozruchowych, w ramach realizacji zadania pn."Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu"

podpisanie-umowy-93

Podpisanie umowy

W dniu 08.10.2019r. została podpisana umowa z Zakładem Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych "SANEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zadania pn.:"Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach".

podpisanie-umowy-75

Podpisanie Umowy

W dniu 12.09.2019 r. została podpisana umowa z Gminą Tarnowskie Góry na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Zarurowanie cieku Soły na odcinku przebiegającym w rejonie ulicy Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych".

Podpisanie Umowy

W dniu 12.09.2019 r. została podpisana umowa z F.H.U. DAMEKS Damian Turczyński z siedzibą w Imielinie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wieżowa i Urbana".

podpisanie-umowy-92

Podpisanie umowy

W dniu 09.09.2019r. została podpisana umowa z KIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej w Katowicach ".

podpisanie-umowy-71

Podpisanie Umowy

W dniu 27.08.2019 r. została podpisana umowa z KIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach".

podpisanie-umowy-72

Podpisanie Umowy

W dniu 26.08.2019 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Marcina Strzody w Gliwicach".

podpisanie-umowy-70

Podpisanie Umowy

W dniu 09.08.2019 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Zawadzie"

podpisanie-umowy-69

Podpisanie Umowy

W dniu 09.08.2019 r. została podpisana umowa z Katowickie Wodociągi S.A. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Modernizacja układu regulacji napływu ścieków do oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum (komora ,,0")"

podpisanie-umowy-68

Podpisanie Umowy

W dniu 12.06.2019 r. została podpisana umowa z Państwowym  Muzeum Auschwitz-Birkenau z siedzibą w Oświęcimiu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Remont wybranych rowów wraz z remontem i konserwacją znajdujących się na nich przepustów zlokalizowanych na terenie dawnego KL Auschwitz II - Birkenau"

podpisanie-umowy-67

Podpisanie Umowy

dniu 03.04.2019 r. została podpisana umowa z HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa na terenie oczyszczalni ścieków PWiK Żory Sp. z o.o. źródła kogeneracyjnego o mocy elektrycznej ok. 200 kW zasilanego biogazem"

podpisanie-umowy-66

Podpisanie Umowy

W dniu 03.04.2019 r. została podpisana umowa z ELMA Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Projekt i kompleksowe wykonanie nadążnej kompensacji mocy biernej SVG dla potrzeb procesu technologicznego wytopu stali dla CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu"

podpisanie-umowy-65

Podpisanie Umowy

W dniu 07.03.2019 r. została podpisana umowa z Gminą Brzeszcze na opracowanie  Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze"".

podpisanie-umowy-64

Podpisanie Umowy

W dniu 05.03.2019 r. została podpisana umowa z Miastem Gliwice na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie robót budowlanych w obszarze zbiornika wodnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach polegających na wypłyceniu części jeziora"

podpisanie-umowy-63

Podpisanie Umowy

W dniu 18.01.2019 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach"

podpisanie-umowy-62

Podpisanie Umowy

W dniu 30.11.2018 r. została podpisana umowa z Miastem Ustroń na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Modernizacja instalacji wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu"

podpisanie-umowy-55

Podpisanie Umowy

W dniu 22.10.2018 r. została podpisana umowa z McBride Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacyjnej na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska Sp.z o.o."

podpisanie-umowy-61

Podpisanie Umowy

W dniu 17.10.2018 r. została podpisana umowa z Gminą Psary na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach"

podpisanie-umowy-60

Podpisanie Umowy

W dniu 12.10.2018 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa wodociągu PE D160 mm i przebudowa wodociągów DN150 mm w rejonie ul. Towarowej i ul.Chorzowskiej w Gliwicach". 

podpisanie-umowy-59

Podpisanie Umowy

W dniu 18.09.2018 r. została podpisana umowa z Gminą Knurów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie"

podpisanie-umowy-58

Podpisanie Umowy

W dniu 03.09.2018 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Wymiana pokrycia zbiorników ścieków na terenie przepompowni Śródmieście w Bytomiu"

podpisanie-umowy-57

Podpisanie Umowy

W dniu 31.08.2018 r. została podpisana umowa z GPW S.A. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1400/800 mm Katowice - Sosnowiec na odcinku od ul. Zuzanny w Sosnowcu do Alei Róż w Dąbrowie Górniczej"

podpisanie-umowy-54

Podpisanie Umowy

W dniu 23.08.2018 r. została podpisana umowa z TKS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha w Katowicach"

podpisanie-umowy-56

Podpisanie Umowy

dniu 22.08.2018 r. została podpisana umowa z HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Sp.j.z siedzibą w Mazańcowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Kontrakt III - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacji sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg część 1 i część 3"

podpisanie-umowy-53

Podpisanie Umowy

W dniu 03.07.2018 r. została podpisana umowa z KIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Szarych Szeregów Katowicach"

podpisanie-umowy-51

Podpisanie Umowy

W dniu 16.05.2018 r. została podpisana umowa z GAMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Modernizacja pompowni Murcki w Katowicach wraz z przebudową rurociągu tłocznego"

podpisanie-umowy-52

Podpisanie Umowy

W dniu 15.05.2018 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Budowa wodociągu DN 400 mm na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Okrężnej w Gliwicach"

podpisanie-umowy-45

Podpisanie Umowy

W dniu 04.04.2018 r. została podpisana umowa z MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu: Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S,A, - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie".

podpisanie-umowy-50

Podpisanie Umowy

W dniu 13.03.2018 r. została podpisana umowa z "Wodociągi" Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Budowa punktu zrzutu osadów z kanalizacji na terenie punktu zlewnego w Głuchołazach"

podpisanie-umowy-42

Podpisanie umowy

W dniu 18.01.2018 r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zabezpieczenia przeciwzalewowego części hal magazynowych oraz zbiornika retencyjnego na terenie Spółdzielni Ogrodniczej zlokalizowanej przy ul. Magazynowej w Katowicach wraz z przygotowaniem alternatywnej koncepcji odprowadzania ścieków do kolektora „Bagno" w rejonie ul. Porcelanowej.

podpisanie-umowy-41

Podpisanie umowy

W dniu 08.01.2018 r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy systemu odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych z projektowanego osiedla wielorodzinnego oraz układu drogowego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach - część 1.

podpisanie-umowy-48

Podpisanie Umowy

W dniu 19.12.2017 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Zlewnia Barbary podzlewnia Centrum - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego"

podpisanie-umowy-40

Podpisanie umowy

W dniu 19.12.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na :Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda  Śląska- Chronimy Krople Deszczu" - zlewnia Barbary podzlewnia Centrum." oraz „Przebudowę i remont sieci wodno-kanalizacyjnej w wybranych fragmentach dzielnicy Nowy Bytom w Rudzie Śląskiej."

 

Podpisanie umowy

W dniu 01.12.2017 r. została podpisana umowa z "Becker Warkop" Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklanach na zaprojektowanie i wykonanie instalacji odwadniania osadów w oczyszczalni ścieków w Żernicy, gmina Pilchowice.

podpisanie-umowy-37

Podpisanie umowy

W dniu 14.11.2017 r. została podpisana umowa z Gminą Herby na opracowanie inwentaryzacji infrastruktury technicznej Oczyszczalni Ścieków Herby oraz inwentaryzacji infrastruktury technicznej Oczyszczalni Ścieków Lisów.

Podpisanie Umowy

W dniu 09.11.2017 r. została podpisana umowa z BECKER-WARKOP Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żernicy, gmina Pilchowice"

podpisanie-umowy-46

Podpisanie Umowy

W dniu 09.11.2017 r. została podpisana Umowa z Gminą Wilkowice na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa sieci wodociągowej na potrzeby przyszłej tłoczni ścieków PS-01 Huciska w Wilkowicach"

podpisanie-umowy-38

Podpisanie umowy

W dniu 09.11.2017 r. została podpisana umowa z Gminą Wilkowice na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej na potrzeby przyszłej tłoczni ścieków PS-01 Huciska w Wilkowicach".

podpisanie-umowy-36

Podpisanie umowy

W dniu 02.11.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o  w Rudzie Śląskiej na wykonanie prac projektowych związanych z przebudową układu odwodnienia w zlewni ulicy ks. Augustyna Potyki w Rudzie Śląskiej w ramach zadania - Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu oraz umowa na wykonanie prac projektowych związanych
z remontem i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy ks. Augustyna Potyki w Rudzie Śląskiej (ulice ks. Augustyna Potyki, 11 Listopada, Wita Stwosza, Ryszarda Siekiela) oraz przebudową wodociągu w ciągu ul. Ks. Augustyna Potyki i Józefa Rymera.

podpisanie-umowy-35

Podpisanie umowy

W dniu 24.10.2017r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o  w Rudzie Śląskiej na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową układu odwodnienia w zlewni ulicy ks. Józefa Pordzika w Rudzie Śląskiej w ramach zadania - Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu oraz umowa na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontem i przebudową układu sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Józefa Pordzika w Rudzie Śląskiej (ulice Boczna, Kręta, Józefa Pordzika) oraz wodociągu w ul. Prostej.

podpisanie-umowy-34

Podpisanie umowy

W dniu 10.10.2017 roku została podpisana umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z o.o. z siedzibą w Skawinie na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu magistrali Ø 400 o długości około 900 m.

podpisanie-umowy-33

Podpisanie umowy

W dniu 09.08.2017roku została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w rejonie ulicy Korczaka, Andersa oraz Osiedla Zimowego w Katowicach.

podpisanie-umowy-32

Podpisanie umowy

W dniu 01.08.2017r. podpisana została umowa z GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego technologii stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Kuźnia Raciborska ze źródeł „Solarnia", wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz weryfikacja projektu firmy PROFIT, w szczególności w zakresie wyposażenia technicznego ujęć wody Solarnia.

podpisanie-umowy-31

Podpisanie umowy

W dniu 25.07.2017roku została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo- Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach.

podpisanie-umowy-44

Podpisanie Umowy

W dniu 11.08.2017 r. została podpisana umowa z VOLTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zabudowy agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego o mocy około 200 KW na terenie oczyszczalni w Czechowice-Dziedzice

podpisanie-umowy-43

Podpisanie Umowy

W dniu 09.08.2017 r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Korczaka, Andersa oraz Osiedla Zimowego w Katowicach.

podpisanie-umowy-30

Podpisanie umowy

W dniu 24.05.2017 roku została podpisana umowa z Miastem Ustroń na opracowanie projektu modernizacji maszynowni WKF na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków"

podpisanie-umowy-29

Podpisanie umowy

W dniu 30.05.2017 roku została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo- Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach.

podpisanie-umowy-28

Podpisanie umowy

W dniu 15.05.2017r. została podpisana umowa z Gminą Krzanowice na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej PB i PW dla inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki
wodnej w rejonie Domu Kultury w miejscowości Borucin".

podpisanie-umowy-27

Podpisanie umowy

W dniu 18.04.2017r. została podpisana umowa z EUTIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: "Budowa rurociągu tłocznego ścieków z przepompowni Polanka do kolektora Północnego w ul.J.C.Korzeniowskiego."

podpisanie-umowy-26

Podpisanie umowy

W dniu 13.03.2017r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o  w Rudzie Śląskiej na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy przepompowni ścieków przy ul. Morskiej w Rudzie Śląskiej - Halembie.

podpisanie-umowy-25

Podpisanie umowy

W dniu 08.02.2017r. została podpisana umowa z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD" Spółką z o.o. z siedzibą w Namysłowie na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki osadowej - budowa systemu kogeneracji".

podpisanie-umowy-24

Podpisanie umowy

W dniu 19.01.2017r. została podpisana umowa z Gminą Istebna na wykonanie koncepcji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Istebnej.

podpisanie-umowy-23

Podpisanie umowy

W dniu 11.01.2017r. została podpisana umowa z Gminą Suchedniów na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchedniów w zakresie gospodarki osadowej w zakresie procesu oczyszczania biologiczno - mechanicznego.

podpisanie-umowy-22

Podpisanie umowy

W dniu 16.09.2016r. została podpisana umowa z Gminą Spytkowice na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach.

podpisanie-umowy-21

Podpisanie umowy

W dniu 14.09.2016r. została podpisana umowa z Oczyszczalnią Ścieków Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Przedmościu na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu.

podpisanie-umowy-20

Podpisanie umowy

W dniu 26.08.2016r. została podpisana umowa z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pompowni w zakresie rurociągów, części budowlanej i elektrycznej ZUW Goczałkowice.

podpisanie-umowy-19

Podpisanie umowy

W dniu 26.07.2016r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo- Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z systemem zbiorników retencyjnych na terenie miasta Katowice w zlewniach rzeki Brynicy, rzeki Mlecznej
i rzeki Rawy.

przelotowa-ks-frenzia-chroboka-w-bytomiu

Podpisanie umowy

W dniu 05.07.2016 r. została podpisana umowa z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą
w Katowicach, ul. Powstańców 30 na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w oparciu o „Projekt budowy przepompowni zbiorczej oraz kanalizacji wraz z przyłączami
w rejonie ulicy Przelotowej, ks.FrenzIa, Chroboka w Bytomiu".

podpisanie-umowy-18

Podpisanie umowy

W dniu 01.07.2016 r. została podpisana umowa z Gminą Tarnowskie Góry na opracowanie dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach- zadanie projektowe nr 1.

podpisanie-umowy-17

Podpisanie Umowy

W dniu 10.06.2016 r. została podpisana umowa z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach na aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1400/800 Katowice-Sosnowiec na odcinku od ul. Zuzanny w Sosnowcu do Alei Róż w Dąbrowie Górniczej.

podpisanie-umowy-16

Podpisanie Umowy

W dniu 10.06.2016 r. została podpisana umowa z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu PE Dz 400/250 Zabrze-Zbrosławice.

podpisanie-umowy-15

Podpisanie Umowy

W dniu 30.05.2016 r. została podpisana umowa z Gminą Jejkowice na aktualizację dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi"

podpisanie-umowy-14

Podpisanie Umowy

W dniu 03.06.2016 r. została podpisana umowa z Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
z siedzibą  w Mikołowie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ulicy Rybnickiej w Mikołowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

810

Podpisanie Umowy

W dniu 30.05.2016r. została podpisana umowa z Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą  w Mikołowie na Wykonanie koncepcji przebudowy / modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie i zagospodarowania osadów ściekowych.

Podpisanie Umowy

W dniu 09.05.2016 r. została podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. na wykonanie koncepcji możliwości przeróbki osadów ściekowych wraz ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania po mechanicznym odwadnianiu na oczyszczalni ścieków w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27.

podpisanie-umowy-12

Podpisanie Umowy

W dniu 09.05.2016 r. została podpisana umowa z Gminą Niemodlin na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gościejowice Małe.

podpisanie-umowy-11

Podpisanie Umowy

W dniu 18.05.2016r. została podpisana umowa z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach.

podpisanie-umowy-10

Podpisanie Umowy

W dniu 29.03.2016 r. została podpisana umowa z Gminą Wielowieś na wykonanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze.

podpisanie-umowy-9

Podpisanie Umowy

W dniu 22.03.2016r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu na opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano wykonawczego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic Wałowej, Krótkiej
i Cichej w Oświęcimiu oraz pełnienie nadzoru autorskiego

podpisanie-umowy-8

Podpisanie Umowy

W dniu 29.12.2015 roku została podpisana umowa z Gminą Brzeszcze na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu" .

podpisanie-umowy-7

Podpisanie umowy

W dniu 23.12.2015 roku podpisaliśmy umowę z Katowickimi Wodociągami S.A. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum.

podpisanie-umowy-6

Podpisanie umowy

W dniu 21.12.2015 roku podpisaliśmy umowę z Gminą Miedźna na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo—kosztorysowej w ramach zadania: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Miedźna"

podpisanie-umowy-5

Podpisanie Umowy

W dniu 09.11.2015 roku została podpisana umowa z Gminą Brzeszcze na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach- Borze" .

podpisanie-umowy-4

Podpisanie umowy

W dniu 28.08.2015 roku podpisana została umowa z Gminą Jawor na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i modernizacja obiektów gospodarki ściekowej na oczyszczalni ścieków dla miasta Jawor".

Wartość zamówienia ok.: 1 230 000,00 zł brutto

Podpisanie Umowy

W dniu 30.07.2015 roku podpisana została umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie".

 

Podpisanie Umów

W dniu 21.05.2015r. podpisane zostały umowy z Gminą Jodłownik, Łapanów oraz Raciechowice na: Usługi projektowe, obejmujące wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem p.n.: "Program uregulowania gospodarki wodno -ściekowej na terenach gmin : Jodłownik, Łapanów, Raciechowice".

Łączna wartość zamówienia ok.: 3 200 000 zł brutto

hydrosan

podpisanie-umowy

Podpisanie Umowy

W dniu 22.04.2015r. podpisana została umowa z RPWiK w Sosnowcu S.A. na: Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy / przebudowy sieci wod. – kan. na terenie miasta Sosnowca w zakresie: CZĘŚĆ I: "Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej dla Zadania nr 1; realizowanego w ramach projektu pn. "Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III"

Wartość zamówienia ok.: 33 000 zł brutto

podpisanie-umowy-2

Podpisanie Umowy

 W dniu 17.03.2015r. podpisana została umowa z GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno - zachodnia".

Wartość zamówienia ok.: 53 000 zł brutto

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję